ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.2

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.1

นางสาววนิดา เบ้าสิงห์
ครู คศ.1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา คำมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวรัตนาพร เติมใจ
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)