กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.2

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.1

นางสาววนิดา เบ้าสิงห์
ครู คศ.1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญ คำมูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอด
ครูอัตราจ้า (ภาษาจีน)

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้า (ภาษาจีน)