กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.3

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.2

นางสาววนิดา เบ้าสิงห์
ครู คศ.1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์
ครู คศ.1

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครู คศ.1

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐริกา คำดวง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวรัตนาพร เติมใจ
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวนาทวดี พันธ์เดช
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)