กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมยศ ขันธสะอาด
ครู คศ.2

นายอรรคเดช ชำกรม
ครูอัตราจ้าง