กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สุดสาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพิชญดา ปานพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรกานต์ หงษ์ทะนี
ครูผู้ช่วย