ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สุดสาย
ครูผู้ช่วย

นายธนกร แก้วคูณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรังสินี สมานมาก
ครูอัตราจ้าง