ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ