กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววฤษาย์ เลิศศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดวงเนตร ลาดล่าย
ครู คศ.2

นางสาวปวีณ์นุช หนไธสง
ครู คศ.1

นางสาวอิสรีย์ วรปรีชานันท์
ครูผู้ช่วย