กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววฤษาย์ เลิศศิริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดวงเนตร ลาดล่าย
ครูชำนาญการ

นางสาวปวีณ์นุช หนไธสง
ครู

นางสาวอิสรีย์ วรปรีชานันท์
ครูผู้ช่วย