ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววฤษาย์ เลิศศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางดวงเนตร ลาดล่าย
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงิน
ครู คศ.2

นางสาวปวีณ์นุช หนไธสง
ครู คศ.1