ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวินิตา สร้อยเพชรประภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพนิดา นาสุริวงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอรัชพร ละมุดทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวธิดา โสภาหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6