สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายประจันทร์ อาชวาคม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1