สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางวินิตา สร้อยเพชรประภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงิน
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวธิดา โสภาหล้า
ครูผู้ช่วย