สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวธิดา ชูวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวณัฐริกา คำดวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอรัชพร ละมุดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริวรรณ เกื้อจรูญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาววฤษาย์ เลิศศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7