คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุวดี สำราญยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอลิษา อัครบุตร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวจริยา คำจา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสาริณี แซ่ลี้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ นุชโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววรรณพร ภูมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาววารุณี ปินใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวรัชนี ยังเปรมปรี
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุพัตรา มาลัยทอง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวปุญญิศา เพ็ชรเเย้ม
พี่เลี้ยงเด็ก