ปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณพร ภูมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจริยา คำจา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวบุญนิสา สุวรรณมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสาริณี แซ่ลี้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ นุชโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวปุญญิศา เพ็ชรเเย้ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวรัชนี ยังเปรมปรี
ครูพี่เลี้ยง

นางสุพัตรา มาลัยทอง
ครูพี่เลี้ยง