คณะกรรมการสถานศึกษา

นายวิเชียร สวนรัตน์
ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวดวงหทัย สุทธิชม
กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
กรรมการ (ผู้แทนครู)

นางสาวนภษร อินทรโต
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

นายกิติศักดิ์ พิทยานุรักษ์
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

นายเวททรง พงษ์ปวโรภาส
กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

พระราเชนทร์ อาทรสุโภ
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

พระณัฏฐนันท์เดช สีลเตโร
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

นายสมยศ ขันธสะอาด
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางอรุณีย์ ดวงอาจ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวจิรนุช เลี้ยงพิบูลย์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายธนพล อินละมุ
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางวรรณี จิเนราวัต
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
กรรมการและเลขานุการ