ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา

นายธีรวัฒน์ เหมมะรา
ประธานกรรมการ

นายพงศ์สีห์ ศรีปทุมทอง
กรรมการ

นางเจริญศรี เลี่ยวไพโรจน์
กรรมการ

นางสาวเพ็ญศิริ ดวงวิเชียร
กรรมการ

นายชิตชัย สูติประเสริฐ
กรรมการ

นางศุภรา มีสามเสน
กรรมการ

นางวรรณี จิเนราวัต
กรรมการ

พระราเชนทร์ อาทรสุโภ
กรรมการ

พระณัฏฐนันท์เดช สีลเตโร
กรรมการ

นางวราภรณ์ การโรจน์

นางอรุณีย์ ดวงอาจ
กรรมการ

นางสุขใจ โตจำนงค์
กรรมการ

นายสังคม สิงห์บัญ
กรรมการ

นางโชติภา บุญแต้มทองช่วย
กรรมการ

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
กรรมการและเลขานุการ