ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

          โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่  101/ 16 หมู่ที่ 4   ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม   พ. ศ. 2455  เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดธัญบุรี”คณะข้าราชการจังหวัดธัญบุรีเป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ซึ่งในขณะนั้นอำเภอธัญบุรี มีฐานะเป็นจังหวัดธัญบุรี  สังกัดมณฑลกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนการสอนในสมัยเริ่มแรกคล้ายโรงเรียนอนุบาลมีครู 2คน มีนักเรียน 22 คน สถานที่เรียนใช้ศาลาฟังธรรมของจังหวัด ในปี  พ.ศ. 2461 ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดนาบุญมารวมกัน
          วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2475  จังหวัดธัญบุรี ยุบฐานะเป็นอำเภอ  สังกัดจังหวัดปทุมธานีทำให้โรงเรียนลดฐานะลงต่อมาวันที่ 17  มิถุนายน 2475 โรงเรียนเปิดทำการสอนขึ้นใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่1และในปี พ.ศ. 2476 โรงเรียนได้แยกนักเรียนส่วนหนึ่งไปเรียนที่คลอง 7 โรงเรียนวัดนาบุญ ในปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4 เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประชาบาลใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลรังสิต 3และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาล 2 (ธัญญสิทธิศิลป์)  และในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์                                     
          ในปี พ.ศ. 2541โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลปทุมธานี  และ ในปี พ.ศ. 2543  ได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนอนุบาลอำเภอธัญบุรี  ปีการศึกษา 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2  และเป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอธัญบุรี  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่  4 ไร่  1 งาน 80 ตารางวา