ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร
ครู คศ.1

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1

นายศิวะ มาลัยทอง
ครูอัตราจ้าง