ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มคอมพิวเตอร์

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1

นายศิวะ มาลัยทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวดารัตน์ กุลแจง
ครูอัตราจ้าง