กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู

นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ
ครูผู้ช่วย