ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ปีการศึกษา 2562
**************************************************************

ชั้น จำรวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 2/1 10 15 25
ชั้นอนุบาล 2/2 11 19 30
ชั้นอนุบาล 2/3 16 13 29
ชั้นอนุบาล 2/4 17 13 30
ชั้นอนุบาล 3/1 10 19 29
ชั้นอนุบาล 3/2 18 14 32
ชั้นอนุบาล 3/3 17 20 37
ชั้นอนุบาล 3/4 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP) 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP) 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP) 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP) 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (IEP) 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP) 21 15 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/7 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP) 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP) 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP) 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 22 17 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/7 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP) 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (IEP) 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 15 31 46
ประถมศึกษาปีที่ 4/5  29 16 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/6 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (MEP) 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP) 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 24 18 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 27 46
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 27 20 47
ประถมศึกษาปีที่ 5/6 24 20 44
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP) 25 16 41
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 29 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 22 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 22 21 43
รวม 833 833 1716

                          ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2562