ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ปีการศึกษา 2561
**************************************************************

ชั้น จำรวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 2/1 9 16 25
ชั้นอนุบาล 2/2 16 14 30
ชั้นอนุบาล 2/3 5 25 30
ชั้นอนุบาล 2/4 15 15 30
ชั้นอนุบาล 3/1 8 19 27
ชั้นอนุบาล 3/2 11 22 33
ชั้นอนุบาล 3/3 20 18 38
ชั้นอนุบาล 3/4 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP) 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP) 15 20 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP) 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 21 21 42
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 24 16 40
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP) 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (IEP) 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP) 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 24 16 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/7 20 21 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP) 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP) 14 21 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP) 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 20 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 24 19 43
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 20 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP) 14 10 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 20 22 42
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (IEP) 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 18 30 48
ประถมศึกษาปีที่ 4/5  29 18 47
ประถมศึกษาปีที่ 4/6 25 22 47
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP) 24 16 40
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 16 29 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 22 22 44
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP) 22 21 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 27 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 22 21 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 27 16 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 25 18 43
รวม 817 857 1674

                          ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน 2561