ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ปีการศึกษา 2562
**************************************************************

ชั้น จำรวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 2/1 10 15 25
ชั้นอนุบาล 2/2 11 19 30
ชั้นอนุบาล 2/3 16 13 29
ชั้นอนุบาล 2/4 17 13 30
ชั้นอนุบาล 3/1 10 19 29
ชั้นอนุบาล 3/2 18 14 32
ชั้นอนุบาล 3/3 17 20 37
ชั้นอนุบาล 3/4 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP) 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP) 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP) 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP) 14 14 28
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (IEP) 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP) 21 15 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/7 20 20 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP) 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP) 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP) 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 22 17 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/7 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP) 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 14 24 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (IEP) 18 19 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 15 31 46
ประถมศึกษาปีที่ 4/5  29 16 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/6 21 20 41
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (MEP) 12 11 23
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP) 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 24 18 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 27 46
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 27 20 47
ประถมศึกษาปีที่ 5/6 24 20 44
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP) 25 16 41
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 29 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 20 22 42
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 22 21 43
รวม 833 833 1716

                          ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ปีการศึกษา 2563
**************************************************************


ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 2/1 8 16 24
ชั้นอนุบาล 2/2 12 18 30
ชั้นอนุบาล 2/3 16 12 28
ชั้นอนุบาล 2/4 15 15 30
ชั้นอนุบาล 2/5 15 15 30
ชั้นอนุบาล 3/1 12 16 28
ชั้นอนุบาล 3/2 12 21 33
ชั้นอนุบาล 3/3 19 16 35
ชั้นอนุบาล 3/4 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP) 9 17 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (MEP) 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP) 22 14 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP) 18 18 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 19 20 39
ประถมศึกษาปีที่ 1/8 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP) 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (IEP) 13 23 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP) 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 19 23 43
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 17 23 40
ประถมศึกษาปีที่ 2/7 21 19 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP) 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP) 16 23 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP) 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 23 16 39
ประถมศึกษาปีที่ 3/7 19 21 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP) 13 12 25
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 17 21 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (IEP) 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 4/5  25 15 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/6 26 14 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/7 17 23 40
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (MEP) 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP) 14 23 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 (IEP) 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 15 30 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 28 18 46
ประถมศึกษาปีที่ 5/6 23 20 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (MEP) 10 11 21
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 (IEP) 21 22 43
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 (IEP) 24 17 41
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 22 25 47
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 24 23 47
ประถมศึกษาปีที่ 6/6 21 20 41
รวม 887 929 1816
 

                          ข้อมูล ณ วันที่  17 กรกฎาคม  2563