สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกศแก้ว เงินกองแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอภิญญา คำมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเกศแก้ว เงินกองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวชนันพร ศรีใหม่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวรัตติกาล การินตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายธนากร นามโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวปวีณ์นุช หนไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายเอกดนัย เบ็ญจชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7