ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายประจันทร์ อาชวาคม
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอภิญญา คำมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเมณัฐินี อะฏะวินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางอัจฉรา รงค์ทอง
ครู คศ.3

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
ครู คศ.1

นายธนากร นามโสม
ครูผู้ช่วย