ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวริษฐ์ นนทชิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอภิญญา คำมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรัตติกาล การินตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายธนากร นามโสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7