ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวินิตา สร้อยเพชรประภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครูผู้ช่วย