กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.2

นางฉวีวรรณ สุริยันต์
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวพรสุดา นามเขต
ครู คศ.1

นางสาวพรรณ์ทิวา ผลบุญ
ครู คศ.1

นางสาวปรียานุช สุขบุตร
ครู คศ.1

นายธนากร นามโสม
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล การินตา
ครู คศ.1

นางสาวมัธญา ยมรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวอมาวสี มะโรงศรี
ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริวรรณ เกื้อจรูญ
ครูผู้ช่วย