กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวินิตา สร้อยเพชรประภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไล ภิบาลจอมมี
ครู คศ.3

นางอัจฉรา รงค์ทอง
ครู คศ.3

นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาด
ครู คศ.3

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3

นางณัฐธิดา เพ็ชรสว่าง
ครู คศ.2

นางสุภาพร พงษ์ปวโรภาส
ครู คศ.2

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรสุดา นามเขต
ครูผู้ช่วย