กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.3

นางปราณีต อาจศิริ
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครู คศ.3

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.2

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน
ครู คศ.1

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครู คศ.1

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครู คศ.1

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวนาฎลีลา วิเศษสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภูริชญา บุญจนะ
ครูอัตราจ้าง