กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปราณีต อาจศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครูชำนาญการ

นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน
ครูชำนาญการ

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครูชำนาญการ

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวนาฎลีลา วิเศษสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภูริชญา บุญจนะ
ครูอัตราจ้าง