ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมัธญา ยมรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวหยาดพิรุณ แปรงกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ