ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางณัฐธิดา เพ็ชรสว่าง
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ

นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอด
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ดร.วฤษาย์ เลิศศิริ
ครู คศ.2

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1