สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางณัฐธิดา เพ็ชรสว่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสมยศ ขันธสะอาด
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ

นางสาวอุไรวรรณ ประเสริฐรอด
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2