กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ