กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกดนัย เบ็ญจชัย
ครูชำนาญการ

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ