กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์