ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวณัฐชญา ชนะโรค
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุวรรณ ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน