สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา เบ้าสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรรณ์ทิวา ผลบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนาทวดี พันธ์เดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางฉวีวรรณ สุริยันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายณัฐวุฒิ สุดสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวพนิดา ศรีเฉลิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวณัฐกุล ค้มสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7