ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิกุล ตรีศาสตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรณิการ์ เจริญวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุมล อาชวาคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกุล ค้มสิน
ครู คศ.1

นายอรรคเดช ชำกรม
ครูอัตราจ้าง