ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดาวโหลดเอกสาร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดล.1 สรุปข้อมูลระเบียนสะสมนักเรียน(ปพ8)

ดล.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับครูประเมิน

ดล.3 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับนักเรียนประเมิน (เฉพาะ ป.5-6)

ดล.4 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ฉบับผู้ปกครองประเมิน

ดล.5 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) ทั้งห้อง


ดล.6 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

ดล.7 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

ดล.8 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาล

ดล.9 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดล.10 สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ดล.11 บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา

ดล.12 บันทึกการส่งต่อภายใน

ดล.13 แบบรายงานการช่วยเหลือนักเรียน

ดล.14 แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น

ดล.15 แบบบันทึกสรุปผลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลของครูประจำชั้น

ดล.16 แบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม


ดล.17 แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม รูปเล่มผลการคัดกรองนักเรียน

แบบฟอร์ม รูปเล่มผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

แบบฟอร์ม รูปเล่มสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

โปรแกรมประเมินภาวโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข