คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นายชัยยุทธ ม่วงเพชร
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นายกิตติ จุ้ยกำจร
รองประธาน

นายทองพูล กึกก้อง
รองประธาน

นางสาวพิชญารัชต์ ธนสุวโชติ
เลขานุการ

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรีแก่นทราย
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอารีรัตน์ ตันประภาภรณ์
ประชาสัมพันธ์

นางพรนิดา บุญศิลป์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสุนันทา สัมฤทธิ์
นายทะเบียน

นางอภิญญา อักษรพาลี
ปฏิคม

นางนันทพร สิงห์คำ
กรรมการ

นางสมพิศ พวงจำปา
กรรมการ

นางอภิญญา อุ่นเมือง
กรรมการ

นางชีวรัตน์ ศรีมารยาท
กรรมการ

นางสุวรรณา ถนอมนุ่ม
กรรมการ

นางสาวขวัญดาว จินดาธนาคม
กรรมการ

นางสาวเพ็ญศิริ ดวงวิเชียร
กรรมการ

นางสาวนิตยา โสภาพันธ์
กรรมการ

นางสาวสำเนียง ธงศรี
กรรมการ

นางสาวณัฐกวีร์ ตันกุระ
กรรมการ

นายยงยุทธ วุฒิปรีชากุล
กรรมการ

นางสาวนิศาชล บุญคำ
กรรมการ

นางรัดดาวัลย์ สีดา
กรรมการ

นายพงศธร สุนทรแก้ว
กรรมการ

นางสาวอโนชา นุชประเสริฐ
กรรมการ