ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ปีการศึกษา 2563

รายการ

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล  2-3 

คลิกที่นี่

ค่าบำรุงการศึกษา ระดับประถมศึกษา 1-6   

คลิกที่นี่