สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา เบ้าสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางปราณีต อาจศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวพรสุดา นามเขต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายธีรนันท์ สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวชนันพร ศรีใหม่
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร
ครู คศ.1

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)