ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรสุดา นามเขต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวชนันพร ศรีใหม่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางปราณีต อาจศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายธีรนันท์ สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8