สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1