ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
ระเบียบการปักตราโรงเรียน
การถักเปียผมที่ถูกระเบียบ
เครื่องแบบการแต่งกายชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดพละนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทยนักเรียนชาย-หญิง ระดับชั้นปฐมวัย
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน ระดับประถมศึกษา
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนชุดลูกเสือสำรอง
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียนชุดเนตรนารีสำรอง
เครื่องแบบการแต่งกาย ชุดลูกเสือสามัญ
เครื่องแบบการแต่งกาย ชุดเนตรนารีสามัญ
เครื่องแบบการแต่งกาย ชุดพละประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย
เครื่องแบบการแต่งกาย ชุดวัฒนธรรมไทยประถมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย