ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศุภรา มีสามเสน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาพร พงษ์ปวโรภาส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวศิริกรานต์ คำแสนราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวรัตติกาล การินตา
ครูผู้ช่วย

นายศิวะ มาลัยทอง
ครูอัตรจ้าง