สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศุภรา มีสามเสน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3