สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอิสรีย์ วรปรีชานันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนาฎลีลา วิเศษสิงห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวรัตนาพร เติมใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปรียานุช สุขบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาว​เกษ​นรินทร์​ แท​นรินทร์​
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7