ฝ่ายงานวัดและประเมินผล

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานวัดและประเมินผล

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครู คศ.2

นางสาวศิริกรานต์ คำแสนราช
ครู คศ.1

นางสาวเกศแก้ว อยู่เจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.1