ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การเงิน
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับอนุบาล (สำหรับจ่ายรายภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 247178
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับอนุบาล (สำหรับจ่ายรายปี) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 247051
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน IEP ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 247077
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 247133
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับประถมศึกษา (สำหรับจ่ายรายภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 247240
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับประถมศึกษา (สำหรับจ่ายรายปี) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 247153
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน IEP ระดับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 247732
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 248463
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.1 KB 72167
โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593 KB 72134