ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.1 KB 146407
โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593 KB 146691
งานทะเบียนนักเรียน
คำร้องขอวุฒิการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.33 KB 25423
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.11 KB 25424
คำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.05 KB 25434
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (พฐ.๑๙) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.64 KB 25426