ฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางอัจฉรา รงค์ทอง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร
งานการเงิน

นางสาวณัฐกุล ค้มสิน
งานบัญชี

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสุมล อาชวาคม
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นายอรรคเดช ชำกรม
งานพัสดุและทรัพย์สิน