คณะผู้บริหาร


นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์น่าสนใจ


สถิติเว็บไซต์

040323
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
39
79
714
38698
2033
2274
40323

Your IP: 54.146.214.8
2018-02-17 19:28
พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาพัฒาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม
          2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน ใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน
          3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
          4. สืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยและใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมส่วนรวม
          5. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีศักยภาพด้านภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมีคุณภาพโดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วน
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน โดยพัฒนาครูสู่มืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย รู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญา ให้รักษ์และหวงแหนสืบสานดำรงความเป็นไทยให้ยั่งยืน รู้ถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นสากล
5. โรงเรียนมีสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ สะอาด สวยงาม

สิ่งแวดล้อมดี  น้อมนำสู่วิถีพอเพียง เคียงคู่วิชาการ สืบสานความเป็นไทย คือความภาคภูมิใจของเรา

 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตั้งอยู่เลขที่ 101/16   หมู่ที่ 4  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต  2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อ วันที่  1 สิงหาคม  พ. ศ. 2455
          เดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียน ประจำจังหวัดธัญบุรี   คณะข้าราชการจังหวัดธัญบุรีเป็นผู้จัดตั้งขึ้นซึ่งในขณะนั้นอำเภอธัญบุรีมีฐานะ เป็นจังหวัดธัญบุรี สังกัดมณฑลกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนการสอนในสมัยเริ่มแรก
คล้ายโรงเรียนประชาบาลมีครู 2  คน มีนักเรียน 22  คน สถานที่เรียนใช้ศาลาฟังธรรมของจังหวัด   ในปีพ.ศ.2461ทางราชการได้ยุบโรงเรียนวัดนาบุญมารวมกัน
           วันที่ 1  เมษายน  พ.ศ. 2475  จังหวัดธัญบุรียุบฐานะเป็นอำเภอ  สังกัดจังหวัดปทุมธานี  ทำให้โรงเรียนลดฐานะลงต่อมา วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2475โรงเรียนเปิดทำการสอนขึ้นใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษาปีที่1 และในปี พ.ศ. 2476 โรงเรียนได้ แยกนักเรียนส่วน หนึ่งไปเรียนคลอง 7 โรงเรียนวัดนาบุญในปี พ.ศ. 2480 โรงเรียนทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปลี่ยนสภาพเป็น โรงเรียนประชาบาลใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลรังสิต 3 และ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล 2  ( ธัญญสิทธิศิลป์ ) และ ในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาลปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2543 ได้ รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอนุบาล  ประจำอำเภอธัญบุรี ในปีพ.ศ.2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  ศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเป็นศูนย์ ปฐมวัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 2  ต้นแบบของอำเภอธัญบุรีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 และปี 2555 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน อนุบาลประจำเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี 2          
          ปัจจุบันโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังใช้ชื่อว่าโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  มีเนื้อที่  5 ไร่ 1 งาน  35  ตารางวา

เข้าสู่ระบบ

ปฏิทิน/เวลา

Bangkok/Thailand

คลังสื่อ

Facebook | Youtube 

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2