ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การเงิน
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับอนุบาล (สำหรับจ่ายรายภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 190365
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับอนุบาล (สำหรับจ่ายรายปี) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 190248
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน IEP ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 190275
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับอนุบาล Word Document ขนาดไฟล์ 331 KB 190327
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับประถมศึกษา (สำหรับจ่ายรายภาคเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 190428
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน MEP ระดับประถมศึกษา (สำหรับจ่ายรายปี) Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 190350
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียน IEP ระดับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 190928
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ระดับประถมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 330 KB 191648
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31.44 KB 15347
โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593 KB 15331